නඩු සහ ව්යාපෘති

5MW-200MW සූර්ය පැනල නිෂ්පාදන රේඛා නඩු සහ ව්‍යාපෘතිය

Solar Cell NDC laser cut nachine in Jakson solar
182 සූර්ය කෝෂ කැපීම

කාලය 2021.7
ස්ථානය උත්තර් ප්රදේශ්
විශාලත්වය 182 අර්ධ කපා
ධාරිතාව 1GMW
ටයිප් NDC
ප්රින්ට් http://www.jakson.com

ඊළඟ: තවත් නැත

ඔබේ අදහස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමු

Kindky පහත විස්තර අපට දන්වන්න, ස්තූතියි!

සියලුම උඩුගත කිරීම් ආරක්ෂිත සහ රහස්‍ය වේ