නිෂ්පාදන

ඔබ සඳහා තෝරාගත් සූර්ය පැනල සාදන යන්ත්‍රය!

සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය සූර්ය කෝෂ ස්ට්‍රිං ලේයප් යන්ත්‍රය ඒකාබද්ධ අර්ධ කැපුම් සෛලය

පැයක ධාරිතාව
වැඩ කරන ආකාරයසම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය
බලය සහ වාතය380V/50-60Hz 0.6MPa
මිල ගණන් පරාසය$-

ආශ්රිත

ඔබේ අදහස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමු

Kindky පහත විස්තර අපට දන්වන්න, ස්තූතියි!

සියලුම උඩුගත කිරීම් ආරක්ෂිත සහ රහස්‍ය වේ