නිෂ්පාදන

ඔබ සඳහා තෝරාගත් සූර්ය පැනල සාදන යන්ත්‍රය!

සූර්ය කෝෂ කැපුම් යන්ත්‍රය Solar Cell Laser Scribing Machine Solar 156 - 230 Solar Cutting
කොටුව අඩකට කපා, 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8

පැයක ධාරිතාව2000pcs/h
වැඩ කරන ආකාරයසම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය
බලය සහ වාතය220V/50-60Hz 0.6MPa
මිල ගණන් පරාසය$ 15000-30000

ආශ්රිත

ඔබේ අදහස යථාර්ථයක් බවට පත් කරමු

Kindky පහත විස්තර අපට දන්වන්න, ස්තූතියි!

සියලුම උඩුගත කිරීම් ආරක්ෂිත සහ රහස්‍ය වේ